Algemene voorwaarden

Vastgoedstyling en Interieurdesign

Algemene voorwaarden Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign

Artikel 1 Algemeen 

1.1. Definities 
a. Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58170685 gevestigd aan Jan van Zutphenstraat 373, 1069 RR Amsterdam.
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Carnesír
Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd
3.1. De door Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs
5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro's en exclusief B.T.W.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam te alle tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling
6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam op de factuur aan te geven wijze.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijk rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.3. Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam geleverde dienst(en).
7.2. Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam zijn verstrekt, heeft Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam die niet binnen 2 jaar na ontstaan bij Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Overmacht
8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling
9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen
10.1. Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam gerechtigd de overeenkomst direct te ontbinden.
10.3. Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam tot mededeling verplicht.
10.4. Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevinde stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

Artikel 11
11.1. De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
11.2. De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Carnesír Vastgoedstyling en Interieurdesign te Amsterdam gebruikt kunnen worden.
11.3. Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.